BIOPTRON dla sportowców

Terapia światłem lampy Bioptron ma szerokie zastosowanie w medycynie sportowej.
Można ją wykorzystać przy urazach tkanki miękkiej, mięśni, ścięgien i więzadeł. Naświetlania Bioptronem pomagają przy skurczach mięśni, zwichnięciach, nadwyrężeniach stawów i mięśni, naciągnięciach ścięgien, zerwaniu więzadeł i mięśni, przemieszczeniach, innych kontuzjach a także np. przy tzw. „łokciu tenisisty”.
Naświetlanie lampą Bioptron zmniejsza ból i przyspiesza rekonwalescencję. Oprócz leczenia kontuzji, regularne naświetlanie zmniejsza bóle kręgosłupa i stawów, które, jeśli występują, także mogą odebrać radość z uprawiania sportu.

Głów­ne efek­ty me­dycz­ne w te­ra­pii świa­tłem Biop­tron:

 1. sty­mu­la­cja neo­an­gio­ge­ne­zy, po­pra­wa mi­kro­krą­ze­nia
 2. wzrost pro­ce­su fa­go­cy­to­zy
 3. sty­mu­la­cja i ak­ty­wa­cja pro­duk­cji ATP
 4. wzrost ak­tyw­no­ści en­zy­mów bio­rą­cych udział w re­ge­ne­ra­cji ko­mó­rek
 5. po­pra­wa funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu lim­fa­tycz­ne­go
 6. sty­mu­la­cja ak­tyw­no­ści fi­bro­bla­stów w zwięk­sze­niu pro­duk­cji ko­la­ge­nu
 7. wzrost pro­duk­cji DNA i RNA
 8. re­duk­cja pro­ce­sów po­bu­dze­nia w ukła­dzie ner­wo­wym i zwięk­sze­nie od­prę­że­nia mię­śni.

Te­ra­pia świa­tłem BIOP­TRON musi być pla­no­wa­na in­dy­wi­du­al­nie. Czas trwa­nia każ­dej sesji, jak rów­nież ca­łe­go cyklu te­ra­peu­tycz­ne­go za­le­ży przede wszyst­kim od pro­ble­mu zdro­wot­ne­go oraz stanu oko­li­cy pod­da­wa­nej za­bie­go­wi.

Za­sto­so­wa­nie lampy Biop­tron:

 • bóle krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go
 • bóle ra­mion i szyi
 • ze­spół ura­zo­wy nad­garst­ka
 • bli­znow­ce
 • uszko­dze­nia mię­śnio­wo-kost­ne

urazy tkan­ki mięk­kiej mię­śni, ścię­gien i wię­za­deł:

 • skur­cze mię­śni
 • zwich­nię­cia, nad­wy­rę­że­nia, kon­tu­zje
 • ze­rwa­nie wię­za­deł i mię­śni
 • na­cią­gnię­cia ścię­gien
 • ło­kieć te­ni­si­sty
 • ło­kieć gol­fi­sty
 • oste­opo­ro­za
 • reu­ma­to­idal­ne za­pa­le­nie sta­wów
 • ar­tro­za

le­cze­nie wielu scho­rzeń w der­ma­to­lo­gii m.in. :

 • trą­dzik
 • ato­po­we za­pa­le­nie skóry (eg­ze­ma)
 • łusz­czy­ca
 • opryszcz­ka i pół­pa­siec
 • in­fek­cje skóry (wi­ru­so­we i bak­te­ryj­ne)
 • cho­ro­by ust/za­pa­le­nie ślu­zów­ki

FIBA Mistrzostwa świata w koszykówce

http://www.fibatv.com/europe/video/id/2030886/name/Road_To_Slovenia__Episode_1

http://www.fibatv.com/europe/video/id/2033922/name/EuroBasket_2013_Road_To_Slovenia__Episode_2

http://www.fibatv.com/europe/video/id/2039122/name/EuroBasket_2013_Road_To_Slovenia_Episode_3

http://www.fibatv.com/europe/video/id/2042510/name/EuroBasket_2013_Road_To_Slovenia_Episode_4

ZEPTER SPONSORING

sponsorowanie sportowcówHistoria Zepter International to historia siły, wielkich czynów, pasji i wiary

Przez wiele lat Zepter International był głównym sponsorem setek światowych wydarzeń sportowych, takich jak mistrzostwa świata F1 (Monaco, Kanada i Brazylia), mistrzostwa świata Łodzi Motorowych F1, FIBA mistrzostwa śwaiata i Europy w koszykówce, Mistrzostwa Świata w Hokeju (oficjalny sponsor i sponsor reprezentacji narodowej) i Euro Handball – Piłka Ręczna. Wspieramy również wiele innych różnych dyscyplin: od Zepter Herculis IAAF Golden League meeting lekkoatletyczny w Monte Carlo po wielkie turnieje tenisa w Monte Carlo, na Majorce, w Stuttardzie i w Hanover, ale zawsze z tym sama myślą i zamiarem: DĄŻENIE DO DŁUŻSZEGO, ZDROWSZEGO I SZCZĘŚLIWSZEGO ŻYCIA

 

MISTRZOSTWA ŚWIATA F1
Zepter Sponsor tytularny i Główny Sponsor
1997-1998 Arrows Team
1999 Jordan Team
2001 Grand Prix, Brazylia – Główny Sponsor
1997-1999-2000-2001-2002
Grand Prix, Kanada – Główny Sponsor
2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011
Grand Prix, Monako – Główny Sponsor

MISTRZOSTWA ŚWIATA ŁODZI MOTOROWYCH F1
Zepter Sponsor Oficjalny
2000-2001
Zepter Sponsor Tytularny
2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010

MISTRZOSTWA ŚWIATA F3000
Sponsor Oficjalny
1998-1999 Fortec

MISTRZOSTWA WŁOCH F3000
Sponsor Oficjalny
2000 Benetton Durango Team

MISTRZOSTWA WIELKIEJ BRYTANII F3000
Sponsor Oficjalny
2000 Benetton Junior Team

EUROPEAN PORSCHE SUPER CUP
Zepter Sponsor Tytularny
1995-1996-1997-1998

VAUXHALL JUNIOR FORMULA
Sponsor Oficjalny
1999 Lewis Team

ZEPTER HERCULIS IAAF
GOLDEN LEAGUE ATHLETIC MEETING
Sponsor Tytularny
1997-1998-1999-2000 Monte Carlo

ZEPTER IAF MASTERCLASS
Sponsor Tytularny
1998 Monte Carlo

WEWNĘTRZNY MEETING LEKKOATLETYKI
Sponsor Oficjalny
1998 Tampere

MEETING GWIZD LEKKOATLETYKI
Sponsor Oficjalny
1998-2000 Rieti

MISTRZOSTWA ŚWIATA W HOKEJU
Oficjalny Sponsor
1998 Szwajcaria
1999 Norwegia
2000 Rosja
2001 Niemcy
2002 Szwecja
2003 Finlandia
2004 Czechy
2005 Austria
2006 Łotwa
2007 Rosja
2008 Kanada
2010 Niemcy
2011 Słowacja
Rozgrywki kwalifikacyjne:
2003 Chorwacja, Węgry

Oficjalny Sponsor reprezentacji narodowej:
2001-2002 Rosja i Ukraina
2003-2005 Rosja, Ukraina i Łotwa
2004 Rosja, Ukraina, Łotwa, Kazachstan i Kanada
2005 Rosja, Ukraina, Kazachstan, Kanada i Białoruś
2006 Kazachstan, Białoruś, Kanada, Włochy i Białoruś
2007 Białoruś, Ukraina, Kanada i Włochy
2008 Kanada, Białoruś, Francja i Włochy
2009 Kanada, Białoruś, Francja i USA
2010 Kanada, Białoruś, Włochy, Kazachstan

MISTRZOSTWA ŚWIATA W KOSZYKÓWCE
Sponsor Tytularny
1997 Barcelona
1998 Mężczyźni – Ateny
1998 Kobiety – Berlin
2002 Mężczyźni – Indianapolis, USA
2002 Kobiety – Republika Ludowa Chin

MISTRZOSTWA EUROPY W KOSZYKÓWCE
Sponsor Oficjalny
2001 Mistrzostwa Europy Mężczyzn – Turcja
2002 Euroliga Kobiet – Francja
2002 Saporta Cup – Francja

REPREZENTACJA NARODOWA WŁOCH W KOSZYKÓWCE
SPONSORING Główny Sponsor 2001-2002

FIBA
Oficjalny Sponsor 2003-2011
– Mistrzostwa Świata: 2010 Turcja, Czechy
– Mistrzostwa Świata Kobiet Juniorów:
2003 Chorwacja; 2005; 2006-2009 Brazylia;
2009 Tajlandia; 2010; 2011 Chile
– Mistrzostwa Świata Mężczyzn Juniorów:
2003 Malezja 2005; 2006 Japonia;
2007 Nowa Zelandia, Meksyk; 2010; 2011 Łotwa
– 2003 Mistrzostwa Europy Mężczyzn,
Szwecja; 2005; 2008 Grecja; 2009 Polska; 2011 Litwa
– Mistrzostwa Europy Kobiet:
2003 Grecja; 2005; 2008 Hiszpania; 2009 Łotwa; 2011 Polska
– Pan-American Olympic (Turniej Kwalifikacyjny) dla Kobiet i Mężczyzn: 2003; 2005; 2009; 2011
– Mistrzostwa Afryki Mężczyzn:
2003 Egipt; 2005 Południowa Afryka; 2009 Libia
– Mistrzostwa Afryki Kobiet: 2003
Mozambik; 2005 Maroko; 2009
– 2004 Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich,
Ateny FIBA Club; 2010 Republika Singapuru
– FIBA Diamond Ball, 6 najlepszych drużyn z każdego kontynentu: 2004 Belgrad
– 2008 Chiny
– 2011 Japonia

MONTE CARLO TENNIS OPEN
Sponsor Tytularny
1997-1998-1999 – Monte Carlo

TENNIS EUROCARD OPEN
Sponsor Oficjalny
1998-1999 Stuttgart

ATP TENNIS TOUR WORLD
MISTRZOSTWA
Sponsor Oficjalny
1998 Hanover

TENNIS TOURNAMENT
Sponsor Oficjalny
1999 Kitzbühel; Bukareszt

MALLORCA TENNIS OPEN
Sponsor Oficjalny
1999-2000-2001

MASTERS TENNIS
Sponsor Oficjalny
2001 Stuttgart

ATP TOUR MERCEDES SUPER 9 TENNIS TOURNAMENT
TURNIEJ
Sponsor Oficjalny
1998 Stuttgart

TURNIEJ GOLFOWY ZEPTER PRO-AM
Sponsor Tytularny
1999 Monte Carlo

INTERNATIONAL BEACH SOCCER – PLAŻOWA PIŁKA NOŻNA
Sponsor Tytularny
1999 Monte Carlo

MONACO YACHT SHOW
Sponsor Oficjalny
1999-2000 Monte Carlo

FESTIWAL FITNESS
Sponsor Oficjalny
1998 Włochy

ZEPTER GWIAZDY W SKOKU O TYCZCE
12 lat Sponsor Tytularny
od 1998 do 2009

EURO HANDBALL – PIŁKA RĘCZNA
2004 Słowenia

INTERNATIONAL FOOTBALL – PIŁKA NOŻNA
2009-2010 Europejskie Kwalifikacje na Mistrzostwa Świata

zepter guido