BIOPTRON dla sportowców

Terapia światłem lampy Bioptron ma szerokie zastosowanie w medycynie sportowej.
Można ją wykorzystać przy urazach tkanki miękkiej, mięśni, ścięgien i więzadeł. Naświetlania Bioptronem pomagają przy skurczach mięśni, zwichnięciach, nadwyrężeniach stawów i mięśni, naciągnięciach ścięgien, zerwaniu więzadeł i mięśni, przemieszczeniach, innych kontuzjach a także np. przy tzw. „łokciu tenisisty”.
Naświetlanie lampą Bioptron zmniejsza ból i przyspiesza rekonwalescencję. Oprócz leczenia kontuzji, regularne naświetlanie zmniejsza bóle kręgosłupa i stawów, które, jeśli występują, także mogą odebrać radość z uprawiania sportu.

Głów­ne efek­ty me­dycz­ne w te­ra­pii świa­tłem Biop­tron:

 1. sty­mu­la­cja neo­an­gio­ge­ne­zy, po­pra­wa mi­kro­krą­ze­nia
 2. wzrost pro­ce­su fa­go­cy­to­zy
 3. sty­mu­la­cja i ak­ty­wa­cja pro­duk­cji ATP
 4. wzrost ak­tyw­no­ści en­zy­mów bio­rą­cych udział w re­ge­ne­ra­cji ko­mó­rek
 5. po­pra­wa funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu lim­fa­tycz­ne­go
 6. sty­mu­la­cja ak­tyw­no­ści fi­bro­bla­stów w zwięk­sze­niu pro­duk­cji ko­la­ge­nu
 7. wzrost pro­duk­cji DNA i RNA
 8. re­duk­cja pro­ce­sów po­bu­dze­nia w ukła­dzie ner­wo­wym i zwięk­sze­nie od­prę­że­nia mię­śni.

Te­ra­pia świa­tłem BIOP­TRON musi być pla­no­wa­na in­dy­wi­du­al­nie. Czas trwa­nia każ­dej sesji, jak rów­nież ca­łe­go cyklu te­ra­peu­tycz­ne­go za­le­ży przede wszyst­kim od pro­ble­mu zdro­wot­ne­go oraz stanu oko­li­cy pod­da­wa­nej za­bie­go­wi.

Za­sto­so­wa­nie lampy Biop­tron:

 • bóle krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go
 • bóle ra­mion i szyi
 • ze­spół ura­zo­wy nad­garst­ka
 • bli­znow­ce
 • uszko­dze­nia mię­śnio­wo-kost­ne

urazy tkan­ki mięk­kiej mię­śni, ścię­gien i wię­za­deł:

 • skur­cze mię­śni
 • zwich­nię­cia, nad­wy­rę­że­nia, kon­tu­zje
 • ze­rwa­nie wię­za­deł i mię­śni
 • na­cią­gnię­cia ścię­gien
 • ło­kieć te­ni­si­sty
 • ło­kieć gol­fi­sty
 • oste­opo­ro­za
 • reu­ma­to­idal­ne za­pa­le­nie sta­wów
 • ar­tro­za

le­cze­nie wielu scho­rzeń w der­ma­to­lo­gii m.in. :

 • trą­dzik
 • ato­po­we za­pa­le­nie skóry (eg­ze­ma)
 • łusz­czy­ca
 • opryszcz­ka i pół­pa­siec
 • in­fek­cje skóry (wi­ru­so­we i bak­te­ryj­ne)
 • cho­ro­by ust/za­pa­le­nie ślu­zów­ki