BIOPTRON dla sportowców

Terapia światłem lampy Bioptron ma szerokie zastosowanie w medycynie sportowej.
Można ją wykorzystać przy urazach tkanki miękkiej, mięśni, ścięgien i więzadeł. Naświetlania Bioptronem pomagają przy skurczach mięśni, zwichnięciach, nadwyrężeniach stawów i mięśni, naciągnięciach ścięgien, zerwaniu więzadeł i mięśni, przemieszczeniach, innych kontuzjach a także np. przy tzw. „łokciu tenisisty”.
Naświetlanie lampą Bioptron zmniejsza ból i przyspiesza rekonwalescencję. Oprócz leczenia kontuzji, regularne naświetlanie zmniejsza bóle kręgosłupa i stawów, które, jeśli występują, także mogą odebrać radość z uprawiania sportu.

Głów­ne efek­ty me­dycz­ne w te­ra­pii świa­tłem Biop­tron:

 1. sty­mu­la­cja neo­an­gio­ge­ne­zy, po­pra­wa mi­kro­krą­ze­nia
 2. wzrost pro­ce­su fa­go­cy­to­zy
 3. sty­mu­la­cja i ak­ty­wa­cja pro­duk­cji ATP
 4. wzrost ak­tyw­no­ści en­zy­mów bio­rą­cych udział w re­ge­ne­ra­cji ko­mó­rek
 5. po­pra­wa funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu lim­fa­tycz­ne­go
 6. sty­mu­la­cja ak­tyw­no­ści fi­bro­bla­stów w zwięk­sze­niu pro­duk­cji ko­la­ge­nu
 7. wzrost pro­duk­cji DNA i RNA
 8. re­duk­cja pro­ce­sów po­bu­dze­nia w ukła­dzie ner­wo­wym i zwięk­sze­nie od­prę­że­nia mię­śni.

Te­ra­pia świa­tłem BIOP­TRON musi być pla­no­wa­na in­dy­wi­du­al­nie. Czas trwa­nia każ­dej sesji, jak rów­nież ca­łe­go cyklu te­ra­peu­tycz­ne­go za­le­ży przede wszyst­kim od pro­ble­mu zdro­wot­ne­go oraz stanu oko­li­cy pod­da­wa­nej za­bie­go­wi.

Za­sto­so­wa­nie lampy Biop­tron:

 • bóle krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go
 • bóle ra­mion i szyi
 • ze­spół ura­zo­wy nad­garst­ka
 • bli­znow­ce
 • uszko­dze­nia mię­śnio­wo-kost­ne

urazy tkan­ki mięk­kiej mię­śni, ścię­gien i wię­za­deł:

 • skur­cze mię­śni
 • zwich­nię­cia, nad­wy­rę­że­nia, kon­tu­zje
 • ze­rwa­nie wię­za­deł i mię­śni
 • na­cią­gnię­cia ścię­gien
 • ło­kieć te­ni­si­sty
 • ło­kieć gol­fi­sty
 • oste­opo­ro­za
 • reu­ma­to­idal­ne za­pa­le­nie sta­wów
 • ar­tro­za

le­cze­nie wielu scho­rzeń w der­ma­to­lo­gii m.in. :

 • trą­dzik
 • ato­po­we za­pa­le­nie skóry (eg­ze­ma)
 • łusz­czy­ca
 • opryszcz­ka i pół­pa­siec
 • in­fek­cje skóry (wi­ru­so­we i bak­te­ryj­ne)
 • cho­ro­by ust/za­pa­le­nie ślu­zów­ki
Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

26 myśli nt. „BIOPTRON dla sportowców

  • Good tips, Iv’e learned a few tinghs including not to include a conclusion. I never thought about it that way before. I’ve always tried to use the conclusion as a final push to the resource box. If you have time check out my video about this exciting new article marketing software called Article Edge 1.0

   • Jeder Wochentag ist doch anders da kann man gar nicht genug von sehen aber das mit dem Wochenende fcberlasse ich dann gerne dem ne4chsten Ausrichter. ;)@: Super!@: <3@ @ @: Klasse, dass ihr dabei seid ;). @: Da muss es doch auch noch aerdne Dinge geben, die du am Wochenende so machst?! ;)@: Oh, das we4re natfcrlich was gewesen Tipp: Feiere doch einfach Freitag :D.@: Supi :).@: Wie we4re es, wenn du es dieses Jahr ausnahmsweise mal tust? ;)

   • Bisher war es noch recht harmlos am 12.11. wird es siccrelihh ein wenig intensiver, was die Arbeit angeht :D. Aber ich freu mich dennoch natfcrlich mega drfcber :D. @: Aber klar doch ;).@: Wahrscheinlich fcber Google Docs. Link zum Eintragen gibt es dann hier und bei Facebook ^^. @ @ @ @: Freut mich, dass ihr dabei seid :D. Super!@: Auf die Fotos bin ich jetzt schon gespannt :D. @: Was steht denn da an? ;)

 1. gday http://www.bioptron.dt.pl blogger found your blog via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found site which offer to dramatically increase traffic to your site http://xrumer-services.net they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my site. Hope this helps :) They offer best services to increase website traffic Take care. Roberto

 2. Most powerful&cost effective SEO and website traffic service in world get up to 100’000 forum backlinks now!

  Your http://www.bioptron.dt.pl website will get thousands of visitors/day using amazing backlink blast today. See proof how web traffic increased from 400 to 4000 visitors/day and how your website can get same results – http://targeted-web-traffic.org

  We can post your custom message up to 100’000 forums around the web, so your site get thousands of backlinks
  and as a result your website will be ranked #1 positions in search engines and your website will get great amount of free, targeted online web traffic from search engines in shortest time.

  Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!

  Are you ready to for massive traffic flood to your site? If yes then Order now: http://targeted-web-traffic.org

 3. Are you as frustrated why your website traffic is low?

  What if there was simple wordpress seo plugin which can drive your http://www.bioptron.dt.pl wordpress website traffic from zero to 55000 visitors/month…??

  Don’t believe see proof here: http://wp-seo-pressor.com

  Google keeps changing it’s algorithm and knocking sites our of prime positions resulting in an immediate drop in sales…

  …It really gets me frustrated!

  I’d even moved all my sites across to wordpress (because that’s what google says is the best platform) and the results were only slightly better.

  That was until I found WP SEO Pressor, it’s a simple plugin you can use to get #1 rankings in search engines and get free laser targeted traffic for your website…

  …YEP that’s right, I installed it and started to get some incredible results, check them out here:

  http://wp-seo-pressor.com

  I noticed that your site http://www.bioptron.dt.pl sits on wordpress and that this could possibly help you out…

  …all you gotta do is install it and follow the steps you can see how I did it here:

  http://wp-seo-pressor.com

  Let me know how you go…

  Regards, Kevin

 4. … Unbelievable , but I just found software which can do all hard work promoting your http://www.bioptron.dt.pl website on complete autopilot – building backlinks and getting your website on top of Google and other search engines 1st pages, so your site finally can get laser targeted qualified traffic, and so you can get lot more visitors for your website.

  YEP, that’s right, there’s this little known website which shows you how to get to the top 10 of Google and other search engines guaranteed.

  I used it and in just 7 days…

  …Well check out the incredible results for yourself –
  http://magic-traffic-booster.com

  I’m not trying to be rude here, but I believe when you find something that finally works you should share it…

  …so that’s what I’m doing today, sharing it with you:

  http://magic-traffic-booster.com

  Take care – your friend Chris

  • Hey Andrew,The best way to get free internet trfiafc is through social networking sites like Youtube, Facebook and Twitter. This is where all the trfiafc is. Check out and you’ll see what kind of trfiafc these sites get. Another great way is to create a blog and write some articles.If you need any more help, don’t hesitate to contact me.Good luck!Kevin Tan

   • Well before u even think of hnriig someone you shoudl always look through their portfolio. I tried someone named ashoke banerjee and i learned that link building is about knowledge of links not volume of links. References :

 5. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!|

  • D oh das wird ein spadf! Kf6lner werden taunesd Schnapsleichen fotografieren kf6nnen :D ach ich freu mich ich werde sogar extra eine sonderrunde durch die altstadt drehen um euch die perfekten Suff Bilder zu pre4sentieren :)Werbung mache ich auch denke mal ne4chste Woche schreibe ich den Artikel bin ne4mlich krank :(

 6. Excellent info. We all know article mikretang is a very powerful tool and one of the most common reasons people tend not to utilize it is the labor of writing the articles.

  • Gnowledge (www.gnowledge.com), the online test pulibshing platform, is free for everyone to use. Tests and exercises can be created by anyone and are categorized by title, subject, grade, school and/or country. Once published, these tests are available for everyone to use and share. Students preparing for exams or who wish to improve their knowledge and accelerate their academic progress can search Gnowledge for their desired subject. All test results, scores and answers to every question administered is stored on Gnowledge. Registered users can view their own individual test results any time and the test results of everyone who has taken the tests they’ve created, and these tests and/or results can be shared with others if they choose to do so.

 7. Are you looking for an affordable way to drive tons of traffic to your web page? You can stop looking because http://mass-backlink-service.com is all you need!

  Hey
  As a web site owner, you know driving traffic is everything: It means more visitors, more click-through, and most importantly MORE MONEY!

  Now there’s a new service that gives you thousands of visitors per day for just pennies.

  And the way it works is this:

  Links to your web page are posted automatically in thousands of forums, creating backlinks to your site.

  Having so many backlinks, your website gain massive popularity in eyes of search engines so Google, Yahoo and Bing have no choice but to put your site at the top pages for your targeted keywords so your site will get FREE, TARGTED, LONG TERM TRAFFIC EFFORTESLY AND People see your website, products, services etc and spend their money. It’s that easy!

  http://mass-backlink-service.com eliminates the need for spending hours, days or even weeks manually creating backlinks because it does it all for you automatically! And best of all is that it’s totally AFFORDABLE!!!

  You can check it out here:

  http://mass-backlink-service.com

  Regards your friend Jack

 8. Sometimes when crocheting a pattern, a video can be
  much more helpful than reading the instructions. The adobe reader is what you need to
  download e – Book in PDF format. It is sold through Click – Bank, considered the internet’s most trusted digital marketplace.

  Here is my homepage: free Pdf ebook download

 9. Probably the most famous ancient greek language statue of Apollo is in1 the Belvedere, part of the Vatican, or palace of the pope, in Rome, Italy. cronus father The lower-powered system had the boat on the plane quicker, had higher higher end speed and provided a much tighter turning arc at speed compared to mainstream shaft drive. Right back at the dock, at the twist of a knob, the 44-footer rotated on its axis. zeus perseus father Based on a number of the latest news by skillfully developed you will find many residential properties easily obtainable in Bangalore in the areas like Sarjapur. Axr property Bangalore like these can be obtained for renting and sale purpose. Axr Properties available specially in the south also follow similar trends.

 10. Sorry Karen your parents couldent raise u to respect people . You are a pretty girl with a rotton outlook . I am hurt to think u come from Ny .

 11. Are you looking for an affordable way to drive tons of traffic to your web page? You can stop looking because http://mass-web-traffic.com is all you need!

  Hey
  As a web site owner, you know driving traffic is everything: It means more visitors, more click-through, and most importantly MORE MONEY!

  Now there’s a new service that gives you thousands of visitors per day for just pennies.

  And the way it works is this:

  Links to your web page are posted automatically in thousands of forums, creating backlinks to your site.

  Having so many backlinks, your website gain massive popularity in eyes of search engines so Google, Yahoo and Bing have no choice but to put your site at the top pages for your targeted keywords so your site will get FREE, TARGTED, LONG TERM TRAFFIC EFFORTESLY AND People see your website, products, services etc and spend their money. It’s that easy!

  http://mass-web-traffic.com eliminates the need for spending hours, days or even weeks manually creating backlinks because it does it all for you automatically! And best of all is that it’s totally AFFORDABLE!!!

  You can check it out here:

  http://mass-web-traffic.com

  Regards your friend Chris

 12. I loved perusing your posting. I should say that it was the 1st placing on your blog My partner and i genuinely loved and where by I had sensation of understanding, know what just I mean? Regardless, persist the blogging in addition to I’m going to be back again.

 13. It might be absolutely toted whenever for the day louis vuitton shoes simply because it won’t appear like your stylish evening clutch or maybe the everyday hobo. The idea contains the dimension with 8 3/4 (H) louis vuitton shoes y Half a dozen (L) y A few 1/2 (T).

 14. A hand techinques LOUIS VUITTON shoes may be set-up from home together with fairly minor charge in contrast with the charges involving paying with regard to gymnasium regular membership. The normal manner of suspending a new impact LOUIS VUITTON shoes shoes is from the strong retaining wall or maybe hall using supports.

 15. Green spinach is flexible, so never control you to ultimately just simply preparing salads. Information a good omelet by using wilted kale and also Louis Vuitton Shoes feta cheeses for the nutrient-packed breakfast every day.

Możliwość komentowania jest wyłączona.